Domov >> Aktuality >> Štátna skúška v bakalárskom štúdiu v študijnom programe Telekomunikácie

Štátna skúška v bakalárskom štúdiu v študijnom programe Telekomunikácie

šk. rok 2017/2018 – letný semester
Termín konania: 3. 7. 2018 (utorok)
Stretnutie študentov o 8:00 h v respíriu na 5. posch. bloku B.

Posudok vedúceho a oponenta na bakalársku prácu bude vložený do AIS najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou.

Poznámka:
Ak študent do termínu štátnej skúšky nesplní niektorú z podmienok predpísaných pre riadne skončenie štúdia študijného programu, nemôže konať štátnu skúšku a jeho prihláška na štátnu skúšku sa ruší. Študent v takomto prípade môže konať štátnu skúšku v riadnom termíne zásadne až v nasledujúcom akademickom roku.
Zverejnený časový harmonogram je orientačný. O poradí študentov rozhoduje príslušná skúšobná komisia. Za účelom prípravy prezentácie BP na štátnu skúšku odporúčame kontaktovať tajomníka skúšobnej komisie.

pokyny
zadelenie študentov do komisií