Domov >> Ústav telekomunikácií >> História Ústavu telekomunikácií

História Ústavu telekomunikácií

V roku 1951 bola vytvorená samostatná Elektrotechnická fakulta a začinajú postupne vznikať jednotlivé katedry. Takto v roku 1952 bola ustanovená aj Katedra slaboprúdovej a vysokofrekvenčnej elektrotechniky pod vedením Aleša Blahu. V roku 1958 sa vedúcim katedry stal Ján Chmúrny. Postupne dochádzalo k výraznejšej profilácii katedry na oblasť vysokofrekvenčnej techniky a oznamovacej techniky, čo v roku 1964 viedlo k rozdeleniu katedry. Vznikli Katedra oznamovacej elektrotechniky a Katedra vysokofrekvenčnej elektrotechniky. Vedúcim Katedry oznamovacej elektrotechniky sa stáva Teodor Petrík.

V uvedenom období sa v teoretickej oblasti na katedre venovala pozornosť predovšetkým analýze a syntéze elektrických sústav a to na úseku teórie oznamovacej elektrotechniky. Úseky spojovacej techniky a prenosovej techniky boli zamerané na spojovacie systémy, viackanálové prenosové systémy, projektovanie sietí a prenos údajov. Do tejto oblasti orientovala katedra aj svoju pedagogickú činnosť a to v rámci študijného odboru Oznamovacia technika po vedeniach, neskôr, Telekomunikácie

Vo vedecko - výskumnej činnosti spolupracovala katedra s Ústavom rádiotechniky a elektroniky ČSAV v Prahe a to na riešení úloh základného výskumu v oblasti analýzy a syntézy mikroelektronických obvodov a sústav. Pracovníci katedry sa podieľali tiež na riešení úloh aplikovaného výskumu orientovaného predovšetkým do telekomunikačnej oblasti.

Rozšírila sa aj spolupráca s praxou. Riešil sa rad odborných problémov pre rôzne podniky a inštitúcie, akými boli Tesla Orava, Tesla Piešťany, Tesla Elektroakustika, Tesla Liptovský Hrádok, Tesla Vráble, Tesla Stropkov, ako aj pre jednotlivé pracoviská Slovenských telekomunikácií. Bohaté skúsenosti z pedagogickej a vedecko - výskumnej činnosti katedra využívala pri poriadaní rozličných odborných kurzov a seminárov pre podnikovú sféru, ale tiež pri organizovaní pravidelných odborných celoštátnych seminárov.

V roku 1980 pracovisko zmenilo názov na Katedru telekomunikácií. V tom čase bol vedúcim katedry (od roku 1979) Florian Makáň.Modernizácia telekomunikačných technológií a rozširovanie spektra poskytovaných služieb sa premietlo aj do pedagogickej a výskumnej práce katedry.V študijnom odbore Telekomunikácie sa v uvedenom období študenti profilovali v rámci troch odborných zameraní.

Odborné zamerania:

 • telekomunikačné systémy
 • optoelektronika
 • diaľkové spracovanie dát

Rozšírila a prehĺbila sa pedagogická aj výskumná spolupráca s rezortom telekomunikácií. Vytvorené bolo spoločné „Združené vedecko - pedagogické pracovisko”, ktorého vedúcim sa stal Karol Černík.

Vznikla „Dohoda o spolupráci” medzi rezortom telekomunikácií a fakultou, ktorej realizátorom bola Katedra telekomunikácií. V rámci tejto dohody Katedra telekomunikácií organizovala pre jednotlivé pracoviská rezortu telekomunikácií odborné kurzy, semináre a postgraduálne vzdelávanie. Pracovníci katedry sa v tej dobe podieľali na vývoji zariadení pre diagnostiku a riadenie prevádzky telekomunikačných systémov, na vývoji modemov, na výskume v oblasti využitia jednotnej telekomunikačnej siete pre diaľkový prenos dát, ako aj na projektovaní lokálnych počítačových sietí.

Jednotlivé pracoviská rezortu telekomunikácií výdatne finančne a technicky podporovali budovanie pedagogických a výskumných laboratórií Katedry telekomunikácií. Pracovníci Slovenských telekomunikácii pôsobili ako externí učitelia katedry a tiež sa venovali vedeniu študentov pri diplomových prácach. Súčasťou pedagogického procesu sa stali špeciálne cvičenia realizované priamo na pracoviskách a v laboratóriách Slovenských telekomunikácií.

V roku 1988 sa podarilo riešiteľskému kolektívu zvládnuť problematiku dekódovania prídavných kódov systému CD ROM. To umožnilo vyrobiť prvé funkčné prototypy takýchto systémov v Tesle VRUSE. Znamenalo to prvenstvo v uvedenej technológii pre vtedajšie Československo spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy.

Katedra telekomunikácií po roku 1989

Počiatok 90 – tych rokov bol charakterizovaný procesom organizačných zmien vo formách štúdia na fakulte. Znížil sa počet študijných odborov na fakulte. Katedra telekomunikácií, Katedra informatiky a výpočtovej techniky spolu s Katedrou matematiky vytvorili študijný odbor Informatika. V rámci študijného odboru je zabezpečovaná výchova absolventov vo Výberovom bloku Telekomunikácie a to tak pre bakalársky ako aj inžiniersky stupeň vzdelania. Od roku 1990 bol vedúcim katedry Pavol Podhradský. Následne od roku 1994 bol vedúcim katedry Ján Čuchran. Od roku 1998 po súčasnosť je vedúcim katedry telekomunikácií Ivan Baroňák.Od 2.5.2011 sa katedra pretransformovala na Ústav Telekomunikácií.

Organizácia katedry

Katedra v zložení 2 profesori, 5 docentov, 3 odborní asistenti s vedeckou hodnosťou PhD, 10 odborných asistentov a 2 výskumníci zabezpečuje 15 predmetov v bakalárskom a 12 predmetov v inžinierskom štúdiu.

Katedra je členená na tri oddelenia:

 • oddelenie prenosovej techniky (Peter Farkaš)
 • oddelenie spojovacej techniky (Ivan Baroňák)
 • oddelenie teórie oznamovacej elektrotechniky (Gregor Rozinaj).

Pedagogická pôsobnosť katedry

V priebehu ostatných rokov bol vybudovaný celý rad nových odborných disciplín. Realizovala sa modernizácia predmetov a obsahová náplň celého štúdia. Bola to náročná úloha, ktorá stála pedagógov veľa úsilia. Išlo však o nutnú reakciu na procesy, podmienené nastupujúcou rozsiahlou modernizáciou telekomunikačnej infraštruktúry v národnej telekomunikačnej sieti.

Súčasná pedagogická pôsobnosť katedry pokrýva nasledovné formy štúdia a vzdelávania:

 • denné štúdium (bakalárske – Bc., a inžinierske – Ing.)
 • doktorandské štúdium (PhD.)
 • celoživotné vzdelávanie (…)

Doktorandské štúdium (PhD), ktoré nahrádza predchádzajúce ašpirantské štúdium (CSc) je zamerané hlavne na oblasť Číslicového spracovania signálov a Teóriu telekomunikačných systémov.Katedra sa podieľa taktiež na realizácii štúdia pre zahraničných študentov v anglickom jazyku, kde zabezpečuje 9 predmetov inžinierského štúdia.Koncepcia a obsahová náplň celoživotného vzdelávania vychádza predovšetkým zo súčasných potrieb a perspektív rozvoja telekomunikácií a telekomunikačného priemyslu vo svete a na Slovensku.

Obsahová náplň celoživotného vzdelávania je rozčlenená do nasledujúcich foriem :

 • rekvalifikačné kurzy
 • odborné semináre
 • cyklické vzdelávanie

Profil študenta/absolventa (Bc., Ing.) je modelovaný nielen absolvovanými telekomunikačnými odbornými disciplínami, ale aj náročnými predmetmi z oblasti matematiky, fyziky, ekonomiky a manažmentu. Výrazne sa na profilovaní absolventa Výberového bloku Telekomunikácie mnohými odbornými disciplínami podieľa aj Katedra informatiky a výpočtovej techniky.

Bakalárske (Bc) a inžinierske (Ing) štúdium je orientované do nasledovných oblasti:

 • prenos dát
 • komunikačné protokoly
 • telekomunikačné vedenia
 • číslicové spracovanie signálov
 • číslicové spracovanie reči
 • číslicové spracovanie obrazu
 • modelovanie a simulácia
 • teória obvodov
 • digitálne prenosové systémy
 • digitálne spojovacie systémy
 • integrované služby digitálnej siete
 • inteligentné siete a služby
 • mobilné a satelitné komunikácie
 • telekomunikačný manažment
 • telekomunikačné právo
 • riadenie telekomunikačných systémov
 • neurónové siete v číslicovom spracovaní signálov
 • vybrané metódy kompresie dát
 • širokopásmové spojovacie systémy
 • neverejné telekomunikačné siete a služby
 • optoelektronické prenosové systémy

Výskum

Katedra svojími vedeckými a odbornými aktivitami patrí k priekopníckym kolektívom. V oblasti aplikovaného výskumu rozvíja katedra spoluprácu najmä s Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR), Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN), Výskumným ústavom spojov (VÚS) a so Slovenskými telekomunikáciami.

Výskumné aktivity katedry v oblasti základného výskumu sa od začiatku 90 – tych rokov :

 • číslicové spracovanie signálov
 • telekomunikačné systémy, siete a služby
 • N - ISDN, B - ISDN
 • mobi1né a satelitné komunikácie
 • optokomunikačné systémy
 • samoopravné kódovanie

Projekty majú charakter grantových výskumných úloh Ministerstva školstva SR a Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR a mnohé výsledky boli použité v praxi.Významný výsledok bol dosiahnutý vo vedecko - technickom projekte Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR pod názvom Neverejné telekomunikačné siete a služby, kde spolu so spoločnosťou Alcatel Slovakia a Slovenskými telekomunikáciami bola na katedre v roku 1995 vybudovaná unikátna experimentálna ISDN neverejná telekomunikačná sieť a optická prípojka na úrovni STM 1 (155 Mbit/s). Po prvýkrát boli overené ISDN služby vrátane video služby, ale najmä primárny ISDN prístup na spojovací systém Verejnej telekomunikačnej siete. Bolo to po prvýkrát, kedy v oblasti telekomunikácií disponovalo vysokoškolské pracovisko vyspelejšou technológiou, ako prax.

Bolo iba prirodzeným pokračovaním, že v závere roka 1998 bol v spolupráci so Slovenskými telekomunikáciami v rámci vedecko - technického projektu vybudovaný na Katedre telekomunikácií ATM uzol.Výsledky projektu boli vo februári 1999 využité pri realizácií unikátnej videokonferencie s prenosovou rýchlosťou 25 Mbit/s, ktorá sa uskutočnila medzi TU Košice, Slovenskými telekomunikáciami Banská Bystrica a našou Katedrou telekomunikácií v Bratislave.

K unikátnym výsledkom možno zaradiť taktiež experiment z oblasti multimediálnej komunikácie, ktorý Katedra telekomunikácií spolu so Slovenskými telekomunikáciami a Výskumným ústavom spojov (VÚS) v Banskej Bystrici uskutočnila 20. 5. 1999. Išlo o využitie ATM a ISDN technológie na realizáciu medicískej aplikácie. Realizovaný bol video - experiment dištančnej srdcovo cievnej diagnostiky (25 Mbit/s), kedy prostredníctvom siete ATM bol prenášaný pohyblivý rontgenový obraz srdcovej činnosti a súčasne sa realizovala diaľková audio - video konzultácia kardiochirurgov medzi Bratislavou a Banskou Bystricou (128 kbit/s) priamo od operačného stola. Overená bola súčasne aj videokonferencia prostredníctvom siete ATM na štandarde H.323.

Riešené vedecko - technických aktivít od roku 1997 pre Slovenské telekomunikácie:

 • telekomunikačný manažment (TMN)
 • inteligentná sieť
 • prístupové siete a techgnológie xDSL
 • videokonferenčné systémy v ATM sieti

Len v rámci vedecko - technického projektu pre TMN bolo riešených osem samostatných úloh. K významným výsledkom patrí skutočnosť, že na katedre v roku 1999 bolo vybudované unikátne výskumno – pedagogické laboratórium „telekomunikačného manažmentu – TMN“. Do laboratória naviac spoločnosť Siemens venovala technické a simulačné programové prostriedky Node Integrator – komponent pre riadenie spojovacích systémov EWSD.

V spolupráci so spoločnosťou Alcatel Slovakia bolo na Katedre telekomunikácií vybudované počítačové laboratórium pre využívanie programových prostriedkov MATLAB, s pomocou ktorých je možné vykonávať simulácie v oblasti telekomunikačných systémov.

Expertná činnosť

Veľmi rozsiahla je odborná spolupráca so Slovenskými telekomunikáciami. Pracovnici katedry boli členmi odborných technických komisií pre výber spojovacích a prenosových systémov do VTS SR.

Pracovníci katedry sa podieľali na riešení viac ako 45 telekomunikačných projektov infraštruktúry rozhodujúcich pracovísk a podnikov v SR, ako sú pracoviská Ministerstva vnútra SR, Daňové úrady SR, Slovenská sporiteľňa, Duslo Šaľa, Chemosvit Svit, Závody SNP Žiar n/Hronom, Drôtovňa Hlohovec, atď. Mnohí pracovníci katedry sú členmi expertných technických skupín ministerstiev, štátnych inštitúcií a členmi dozorných rád.

Výskumné aktivity a spolupráca so zahraničím

Katedra telekomunikácií bola a je riešiteľom viacerých vedeckých, vedecko-technických, rezortných a medzinárodných projektov a má dlhoročné, dobré vzťahy s odbornými pracoviskami doma aj v zahraničí. Veľké úsilie vyvinula katedra v nadväzovaní kontaktov so zahraničnými telekomunikačnými spoločnosťami a výskumnými pracoviskami, ktorých technológie sa využívajú pri budovaní modernej telekomunikačnej siete na Slovensku.

Realizovala sa spolupráca so spoločnosťami Alcatel SEL Stutgart, Siemens AG Mnichov, Ericsson, Kapsch, Siemens Nixdorf v Mnichove, Alcatel Business Systems a Siemens vo Viedni, GMD v SRN, Nortel Kanada, Telenor Norsko, Matra Francúzko, AT&T, BOSCH, CORE, CISCO, HP, Research Centre for Broadband Communications and Telecommunications Networks – Austrália, Australian Telecommunications Research Institute, Communications Research Centre - Anglicko, atď. Úsilie vyvinula katedra aj v nadväzovaní kontaktov so zahraničnými univerzitami a školami. Išlo najmä o TU Vienna, RWTH Aachen, TU Stuttgart, TU Darmstadt, ale tiež UPC Barcelona, Politecnico di Torino, The Nottingham Trent University, Institut National des Telecommunications France, Edith Cowan University, Lancaster University, Curtin University, University of Wollongong, TU Budapest, TU Zagreb, TU Maribor a ďalšie. Tradične sa rozvíjala spolupráca tiež s ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava.

Európske projekty

Zapojiť sa do európskych projektov predstavovalo a predstavuje pre kolektív katedry veľkú výzvu.

Katedra telekomunikácií vyvinula iniciatívu, aby sa mohla zapojiť aj do európskych vzdelávacích projektov TEMPUS, pričom v súčasnosti je realizovaný už v poradí tretí takýto projekt „TELEDUCA“, so zameraním na tvorbu programov televzdelávania.

Mimoriadne úspešne sa na katedre realizoval medzinárodný vedecký projekt COPERNICUS, finančne zabezpečený Európskou úniou so zameraním na salelitný prístup k rýchlym internetovským službám (Multiserve).

Ďalej sa realizuje viacročný medzinárodný vedecký projekt COST (Methods for Performance, Evaluation and Design of Broadband Multiservice Networks).

Katedra je aktívna aj v rámci medzinárodného projektu LEONARDO-TRICTSME, kde sa realizuje spolupráca od roku 1999.

Výskumné aktivity sa rozvíjajú tiež s Austrálským výskumným inštitútom a to na spoločnom projekte v oblasti mobilných komunikácií (Error Control Codes for Mobille Communications and Networks of Next Generations).

„Zlepšenie existujúcich prostriedkov pre výskum a výučbu telekomunikácií“ je názov medzinárodného projektu, ktorý katedra rieši v spolupráci s Univerzitou v Lancastery (Enhancement of Existing Facilities for the Purpose of Communications Teaching and Research).

Katedra má ambície zapojiť sa už v roku 2001 do vedeckých projektov v rámci 5. Rámcového programu EÚ a to orientáciou výskumných aktivít do riešenia problematiky širokopásmových technológií a služieb (ATM, B-ISDN) pre Informačnú spoločnosť. Je to výzva pre budúcnosť.

Vedecké a odborné konferencie

Katedra telekomunikácií aktívne prispieva k rozvoju a popularizácií nových telekomunikačných technológií organizovaním a spoluorganizovaním medzinárodných konferencií a workshopov. Ide najmä o také prestížne podujatie, ako je napríklad každoročná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Telekomunikácie“ v rámci veľtrhu COFAX orientovaná na telekomunikačné technológie, siete a služby, ale tiež na problematiku legislatívy a telekomunikačnú politiku.

Profesné organizácie a redakčné rady časopisov

Okrem realizácie pedagogickej činnosti a vedecko - technických aktivít sa katedra orientuje na podporu a organizovanie vedeckého a odborného života v našej spoločnosti.

Katedra je členom významných odborných spoločností, ako sú napríklad predsedníctvo Združenia ATM v SR. Katedra je súčasne spoluzakladateľom a členom predsedníctva Slovenského ISDN fóra. Šesť pracovníkov katedry je členom organizácie IEEE. Pracovníci Katedry telekomunikácií sú členmi redakčných rád takých časopisov, ako Elektrotechnický časopis, alebo Telekomunikácie a podnikanie.

Vedecké a odborné publikácie

O vysokej profesionálnej úrovni Katedry telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave svedčí množstvo hodnotných vedeckých a odborných publikácií jej členov v zahraničných a domácich časopisoch a zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií.

Za niekoľko posledných rokov Katedra okrem skrípt pre študentov, pracovníkov Slovenských telekomunikácií a stredoškolských učiteľov vydala viacero knižných odborných publikácií z problematiky ISDN, číslicového spracovania signálov, neurónových sietí, vybraných metód kompresie dát.

Záver

Za obdobie viac ako 50 rokov, odkedy možno datovať výchovu odborníkov pre oblasť telekomunikácií bolo na Fakulte Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave vychovaných takmer viac ako 2 000 absolventov.

Absolventi katedry už roky prejavujú vysokú úroveň vedomostí a schopnosť kreatívneho prístupu k riešeniu problémov. Úspešne sa umiestňujú na rozhodujúce profesionálne odborné a manažérske pozície v takých spoločnostiach, akými sú Slovenské telekomunikácie, Výskumný ústav spojov, Tesla Liptovský Hrádok, Tesla Stropkov, Alcatel, Siemens, SWH, AT & T, Lucent tegnology, Ericsson, Telenor, S & T, Globtel, Eurotel, Nortel, IBM, HP, Wandel & Golterman, ITM… Sú vyhľadávanými odborníkmi pre oblasť telekomunikácií a informatiky v organizáciach štátnej správy a ministerstvách, plynárenských (SPP) a energetických podnikoch, ale aj bankovom sektore. Tým robia dobré meno FEI STU a v zahraničí aj dobré meno slovenskému vysokému školstvu.

Doterajšie výsledky a skúsenosti tiež potvrdzujú účelnosť a vzájomnú výhodnosť úzkej spolupráce medzi Katedrou telekomunikácií STU a Slovenskými telekomunikáciami. V ďalšom období chce Katedra telekomunikácií túto spoluprácu ešte viac rozvíjať a to jednak v oblasti rôznych foriem vzdelávania, vo vzájomnej výskumnej a odbornej spolupráci a tiež v organizovaní spoločných odborných podujatí.