Osobnosť Jozefa Murgaša

Portrét Jozefa Murgaša

  • vynálezca - priekopník rádiotelegrafie, 13 patentov
  • rímsko-katolícky kňaz
  • umelec, nadaný maliar
  • prírodovedec
  • politik, signatár Pittsburskej dohody
  • podporovateľ slovenskej komunity v Pennsylvánii, USA

Základné životopisné údaje

  • narodený 17. februára 1864 v Tajove
  • štúdium na gymnáziu v Banskej Bystrici, teologické štúdium v Bratislave, Ostrihome a Banskej Bystrici a štúdium maľby v Budapešti a Mníchove
  • kaplán v Dubovej, od roku 1896 medzi Slovákmi vo Wilkes Barre v Pennsylvánii, USA
  • zomrel 13. mája 1929 vo Wilkes Barre
Patenty Jozefa Murgaša (registrované v USA v rokoch 1904 – 1912)
Číslo patentu Názov patentu
759 825 "Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu"
759 826 "Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou"
848 675 "Vlnomer"
848 676 "Elektrický transformátor"
860 051 "Podzemná bezdrôtová telegrafia"
876 383 "Zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn"
915 993 "Bezdrôtová telegrafia"
917 103 "Výroba iskrových frekvencií zo zdroja prúdu bez prerušovačov"
917 104 "Detektor magnetických vĺn"
930 780 "Magnetický detektor"
1 001 975 "Prístroj na výrobu elektrických oscilácií"
1 196 969 "Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií zo striedavého prúdu"
9 726 "Vylepšený vynález 1 196 969 reg. v USA" (udelený v Anglicku v roku 1907)
1 034 739 "Navijak na rybársky prút"
  spolutvorca dvoch vynálezov z oblasti oblúkových lámp

Stručný životopis

Jozef Murgaš sa narodil 17. februára 1864 v Tajove pri Banskej Bystrici. Už od detstva vynikal bystrosťou a vnímavosťou, počas štúdia na Gymnáziu v Banskej Bystrici sa prejavilo jeho nadanie v kreslení a prírodných vedách. Po ukončení štúdia na gymnáziu sa rozhodol pre kňazskú dráhu a vstúpil do seminára v Bratislave, neskôr pokračoval v Ostrihome a Banskej Bystrici. Po vysvätení pôsobil ako kaplán v Dubovej, ale už čoskoro na odporúčanie maliara Dominika Skuteckého nastupuje na krajinskú maliarsku školu v Budapešti a následne na maliarsku akadémiu do Mníchova, ktorú skončil s vyznamenaním.

Po obvineniach z panslávizmu odišiel v roku 1896 do Ameriky a usadil sa medzi krajanmi v malej baníckej obci Wilkes Barre v Pennsylvánii, kde pôsobil viac než tridsať rokov. Tu sa naplno oddal rozvoju tamojšej slovenskej komunity a medzi veriacimi bol obľúbený pre svoj citový vzťah k nim a svoju všestrannú angažovanosť. Svoju iniciatívu a organizačné schopnosti využil pri novostavbe kostola, školy i pri vydávaní novín, ktoré napĺňal populárno-naučnými článkami i poéziou. Tu sa venoval i svojmu priekopníckemu dielu v oblasti rádiotelegrafie, pričom prostriedky na zriadenie laboratória si získaval maľovaním.

Pracovňa Jozefa Murgaša Murgašov spolupracovník pri práci v laboratóriu vo Wilkes Barre

Vo svojom výskume sa sústredil najmä na výsledky Marconiho experimentov, v ktorých objavil vážne nedostatky. Marconiho systém, založený na Morseovej abecede zloženej z čiarok a bodiek, považoval za príliš pomalý, keďže na odvysielanie čiarky bol potrebný pomerne dlhý čas. Murgaš preto navrhol svoj vlastný systém a konštrukciu prijímacích a vysielacích zariadení, v ktorých sa signály odlišovali už nie svojou dĺžkou, ale frekvenciou. Tak vznikol Murgašov Ton-System, ktorý používal na vysielanie dve frekvencie, pričom bodku nahradil vyšším tónom a čiarku nižším.

V roku 1904 bol Jozefovi Murgašovi udelený patent a neskôr prihlásil na patentovanie ďalších jedenásť systémov a zlepšení v oblasti rádiotelegrafie, čo naznačuje, že jeho prístup bol výsledkom dôslednej a cieľavedomej práce: v roku 1904 patentoval spôsob prenášania správa bezdrôtovou telegrafiou, v roku 1905 zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn, princíp bezdrôtovej telegrafie, o rok neskôr vlnomer, konštrukciu antény na bezdrôtovú telegrafiu a elektrický transformátor, v roku 1908 detektor magnetických vĺn a napokon v roku 1910 prístroj na výrobu elektrických oscilácií.

Anténový stožiar Murgašovej vysielačky vo Wilkes Barre
Anténový stožiar Murgašovej vysielačky vo Wilkes Barre

Na základe týchto úspechov bola v roku 1905 v Philadelphii založená spoločnosť Universal Aether Telegraph Co., ktorá sa podujala tieto vynálezy prakticky aj obchodne zužitkovať. S jej pomocou Murgaš postavil skúšobnú prijímaciu a vysielaciu anténu so šesťdesiatmetrovými anténovými stožiarmi. Počas úspešnej skúšky si Murgaš vymenil správy medzi Wilkes Barre a Scrantonom na vzdialenosť asi 30 km, dokonca vysielaná správa bola úspešne prijatá i v dvesto kilometrov vzdialenom Brooklyne prijímacou aparatúrou Murgašovho systému.

V tom čase tento vynález znamenal svetový unikát, avšak spor o jeho prvenstvo nebol jednoduchý, pretože sa o to pokúšali viacerí významní svetoví odborníci. Tak ako Marconi aj ďalší bádatelia nedokázali ešte v tom čase uskutočniť uspokojivý bezdrôtový prenos informácií nad zemským povrchom. Neskôr Murgašov Ton-System preštudovali a zdokonalili Marconi a Fessenden a nazvali ho Sonorous-System.

Reprodukcia Murgašovho patentu
Reprodukcia Murgašovho patentu

Počas prvej svetovej vojny sa angažoval za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike. Vďaka svojim kontaktom si získal najvyššie rozhodujúce miesta v USA a pripravil pôdu pre rozhodujúce rokovania na podporu ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30.mája 1918 v Pittsburghu. Jozef Murgaš bol jedným z jej signatárov a organizoval tiež zbierku s výťažkom 1 milión dolárov u amerických Slovákov na základný valutový fond ČSR.

V roku 1920 sa Murgaš rozhodol vrátiť do novovzniknutého Československa, ktoré vítal so sympatiami a nádejou. Keď však o jeho služby ako profesora elektrotechniky nebol záujem, vrátil sa medzi svojich vďačných krajanov do Wilkes Barre, kde aj 13. mája 1929 zomrel.

Pamiatka Jozefa Murgaša

Pamiatke vynálezcu, kňaza, umelca a politika Jozefa Murgaša je venovaná pamätná izba v jeho rodnej obci Tajove, kde sú uchované mnohé originály jeho obrazov, modely vynálezov, dokumenty a písomnosti, ako aj niektoré exempláre z jeho unikátnej zbierky motýľov. V obci sa nachádza aj jeho pomník.

Pri príležitosti 130. výročia narodenia tejto významnej osobnosti slovenskej histórie vydalo vtedajšie Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR v roku 1994 pamätnú známku Jozefa Murgaša v náklade 400 000 ks.

Na pamiatku Jozefa Murgaša Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na podporu rozvoja telekomunikácií na Slovensku a tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov udeľujú každoročne Cenu Jozefa Murgaša za publikovanie pôvodného teoretického príspevku podporujúceho rozvoj telekomunikácii na Slovensku a využitie pôvodného alebo zahraničného teoretického príspevku pri rozvoji telekomunikácií a telekomunikačného priemyslu na Slovensku.


Vytvoril: Ing. Róbert Trška Ing. Michal Halás
Informácie boli čiastočne čerpané zo stránky Združenia ATM / Fóra pre komunikačné technológie.