Domov >> Zoznam predmetov >> Analógové a digitálne spracovanie signálov 2

Analógové a digitálne spracovanie signálov 2

( ADSS2, 32437_3B )

Cieľ predmetu: Získať systémový pohľad na spracovanie analógových a diskrétnych signálov, oboznámiť sa so základmi analýzy a syntézy sústav s dôrazom na filtráciu.

Stručná osnova: Náplňou predmetu je spracovanie analógových a diskrétnych signálov s dôrazom na filtráciu. Sú obsiahnuté lineárne konečné a časovo invariantné sústavy v analógovej oblasti (LAKI) a diskrétnej oblasti (LDKI), základné vlastnosti, systémové charakteristiky a metódy spracovania v časovej a vo frekvenčnej oblasti z hľadiska analýzy a syntézy analógových a digitálnych filtrov.

Kľúčové slová: LAKI sústavy, LDKI sústavy, komplexná p-rovina, komplexná z-rovina, frekvenčné charakteristiky, dvojbrány, analógové filtre, FIR a IIR filtre, modely sústav.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
letný
6k
PP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • KOTULIAKOVÁ, J. -- ROZINAJ, G. Číslicové spracovanie signálov 1. Bratislava: Vyd. FABER, 1996. 163 s. ISBN 80-967503-2-1. [podrobnosti]
  • KOTULIAKOVÁ, J. -- ŽIDEK, F. -- PAVLOVIČOVÁ, J. Teória obvodov. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. 229 s. ISBN 80-227-1930-7. [podrobnosti]
  • Davídek, Laipert, Vlček: Analogové a číslicové filtry, Fakulta elektrotechnická, Praha, 2. vydání, srpen 2004.
  • Oppenheim, A.V., Willsky, A.S., Young, I, T.: Signals and Systems, Prentice Hall, USA 1983.
Vedúci cvičení