Domov >> Zoznam predmetov >> Bakalársky projekt 1

Bakalársky projekt 1

( BcP1, 32434_3B )

Cieľ predmetu: Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.

Stručná osnova: Analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a hrubého návrhu riešenia problému.

Kľúčové slová: ICT, telecommunications

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
zimný
6k
PP
KZ
0
5
Odporúčaná literatúra: 
  • Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
  • ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 690: 1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2. vyd. Bratislava. 1998.