Domov >> Zoznam predmetov >> Číslicové spracovanie obrazu - Plán prednášok

Číslicové spracovanie obrazu - Plán prednášok

1. Ľudský vizuálny systém a jeho vlastnosti - štruktúra ľudského oka, citlivosť, adaptácia. Podstata svetla a tvorba obrazu, farebné modely - aditívny a subtraktívny model, model YUV, XYZ, YCbCr a iné. (dotácia 1/1)
2. Obraz ako 2D signál - vzorkovanie, kvantovanie, digitálna reprezentácia, základné prvky obrazu, operácie s obrazmi, normalizované formáty obrazu a videa. (dotácia 1/1)
3. Zvyšovanie kvality obrazu v priestorovej a frekvenčnej oblasti. Zmena dynamického rozsahu, DP, HP filtrácia, mediánová 1D a 2D filtrácia, morfologické operácie, homomorfná filtrácia obrazu. Ekvalizácia a špecifikácia histogramu obrazu. (dotácia 3/3)
4. Segmentácia monochromatických a farebných obrazov. Metódy zhlukovej analýzy, detekcia hrán, Houghova transformácia, metódy prahovania histogramu. Objektovo orientovaná segmentácia v pohyblivom obraze. (dotácia 2/2)
5. Interpolácia obrazu a odhad pohybu. Priestorová interpolácia, medzisnímková interpolácia, rýchle algoritmy metód odhadu pohybu. Zlepšenie a rekonštrukcia 3D obrazu a videa, falošné farby a pseudofarby. (dotácia 2/2)
6. Rekonštrukcia obrazu. Odhad degradácie obrazu, redukcia aditívneho náhodného šumu, Wienerova filtrácia, výkonový a zovšeobecnený Wienerov filter. (dotácia 2/2)
7. Redukcia zahmlenia, redukcia šumu závislého na signále, redukcia multiplikatívneho šumu. (dotácia 1/1)