Domov >> Zoznam predmetov >> Diplomový projekt 3

Diplomový projekt 3

( DP3, 35491_3I )

Cieľ predmetu: Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.

Stručná osnova: Podrobný návrh riešenia. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie. Overenie riešenia. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.

Kľúčové slová: ICT, telecommunications

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
letný
30k
PP
KZ
0
8
Odporúčaná literatúra: 
  • Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.