Domov >> Zoznam predmetov >> Kompresia obrazov - Plán prednášok

Kompresia obrazov - Plán prednášok

1. Vzorkovanie, podvzorkovanie, farebné sústavy, Entropické kódy: Huffmanov kód, Shannonov - Fanov kód. Zivove - Lempelove - Welchove kódy, Run - Length kódy, PDQ, DDC kódovanie bitových rovín a ich modifikácie, smerové kódy. (dotácia 3/2)
2. Aritmetické kódovanie, binárny aritmetický kód, Huffmanov posuvný kód. (dotácia 3/2)
3. Predikčné kompresné postupy. Blokové kódy (BTC, IBTC), interpolácia obrazu, Vektorová kvantizácia. (dotácia 3/2)
4. Diskrétne ortogonálne transformácie: Karhunenova - Loeveho a SVD transformácia - optimalizácia chyby aproximácie, PCA, aproximácia jedno - a viacrozmerných dát pomocou funkcií diskrétnych ortogonálnych transformácií. (dotácia 3/2)
5. Kompresné postupy typu odporúčania JPEG: základná schéma transformačného kodéra, modifikácie štandardu JPEG pre jednorozmerné statické dáta a pre statický obraz - kombinované transformačné kódovanie (CTC) - stratová a bezstratová kompresia, zonálna filtrácia. (dotácia 3/2)
6. Waveletové transformácie a ich použitie pre transformačné kódovanie obrazu. (dotácia 3/2)
7. Segmentácia obrazu pre kódovanie: určovanie hraníc objektu, kódovanie neobdĺžnikovými blokmi, triangulácia polygónov. (dotácia 3/2)
8. Kompresia pohyblivého obrazu: odhady pohybu, vektor pohybu, typy snímok atď. (dotácia 3/2)
9. Základný opis štandardov H.261 a H.263. (dotácia 3/2)
10. Základný opis štandardov MPEG1 a MPEG2. (dotácia 3/2)
11. Základný opis štandardov MPEG4 Visual a H.264. (dotácia 3/2)
12. Štruktúry pre kódovanie DVB. (dotácia 3/2)