Domov >> Zoznam predmetov >> Komunikačné a navigačné systémy

Komunikačné a navigačné systémy

( KNS, 32494_3I )

Cieľ predmetu: V rámci predmetu sa poslucháč oboznámi s teoretickými a praktickými základmi problematiky bezdrôtovej komunikácie v prostredí kanálov s únikmi, ako aj s metódami na potlačenie efektov vyvolaných kanálmi s únikmi. Degradácia signálu v kanáloch s únikmi podnietila vznik nových, súčasne využívaných komunikačných technológií, ktorých analytický a systémový popis tvorí ťažisko predmetu. Súčasťou jadra predmetu je analýza systémov s rozloženým spektrom (s priamym násobením (DSSS), s frekvenčnými preskakovaním (FHSS)) a OFDM, ako aj iných progresívnych komunikačných technológií, ktoré tvoria základ súčasných mobilných komunikačných systémov ako sú 3G systémy -- IMT 2000, LTE, bezdrôtové dátové siete WiFi a WiMax. Ďalej nasleduje popis súčasných navigačných systémov: GPS a Galileo a dátových systémov využívaných v dopravnej telematike.

Stručná osnova: Analytický opis vlastnosti mobilných kanálov: vznik viaccestných únikov, používané metódy ich opisu, v časovej a vo frekvenčnej oblasti. Charakteristika a opis metód pre potlačenie efektov vyvolaných viaccestným šírením v mobilných kanáloch; Pseudonáhodné postupnosti používané v systémoch s rozloženým spektrom a ich vlastnosti; Analytický popis systému s rozloženým spektrom s priamym násobením, s frekvenčným a časovým preskakovaním; OFDM a iné progresívne komunikačné technológie; Mobilné systémy 3G: IMT 2000; Progresívne mobilné systémy: LTE; Bezdrôtové dátové siete WiFi a WiMax; Základy navigácie, zemepisné súradnicové systémy, základy satelitnej navigácie, autonómna navigácia; Navigačný systém GPS a Galileo;Automobilové audio systémy a systémy pre prenos dát;Digitálne dátové a multimediálne systémy využívané v dopravnej telematike: DAB a DMB.

Kľúčové slová: komunikačný systém, navigačný systém, mobilné systémy, Bezdrôtové dátové siete

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • FARKAŠ, P. Kódovanie a modulácie. Bratislava: FEI STU, 1993. 250 s. [podrobnosti ]
  • SIMON, M. Spread Spectrum Communications Handbook. New York: McGraw-Hill, 2001. 1215 s. ISBN 0-07-138215-1. [podrobnosti  ]