Domov >> Zoznam predmetov >> Metalické a optické prenosové médiá

Metalické a optické prenosové médiá

B-MPOM

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s poznatkami rôznych typov pevných telekomunikačných prenosových médií z hľadiska konštrukčného, prenosových vlastností a nepriaznivých vplyvov pri prenose signálov. Zameriava sa na využitie metalických a optických prenosových médií pre súčasné požiadavky multimediálnych telekomunikácií prostredníctvom nových technológií v prístupových sieťach – xDSL, PLC, HFC, PON.

Kľúčové slová:

homogénne vedenia, koaxiálne vedenia, optické prenosové médiá, technológie xDSL, PLC, HFC, PON

Stručná osnova:

1. Základné pojmy. Signály a prenosové sústavy. Význam telekomunikačných vedení pre stavbu telekomunikačných sietí. Podmienky analýzy homogénneho vedenia.

2. Model homogénneho vedenia. Vlnová rovnica.

3. Analýza primárnych a sekundárnych konštánt homogénneho vedenia. Podmienky pre neskreslený prenos po telekomunikačných vedeniach.

4. Špeciálne prípady vedení z hľadiska zakončení, z hľadiska tlmenia. Telekomunikačné vedenie bez distorzie.

5. Homogénne vedenie pri vysokých frekvenciách. Vznik stojatého vlnenia a jeho fyzikálny význam.

6. Teória odrazov. Vznik odrazov, totálna reflexia, viacnásobné odrazy.

7. Technológie xDSL – fyzikálne prostredie, princípy spracovania signálov, typy. Technológie PLC – fyzikálne prostredie.

8. Klasifikácia telekomunikačných vedení a ich využitie. Prenosové vlastnosti rôznych typov telekomunikačných vedení - vzdušné telefónne vedenia, telekomunikačné káblové vedenia, symetrické káble, koaxiálne káble, telekomunikačné vlnovody.

9. Nedokonalosti telekomunikačných vedení a ich odstraňovanie. Presluchy na vedeniach, presluch na blízkom a vzdialenom konci. Poruchy na telekomunikačných vedeniach a ich odstraňovanie. Zameriavanie porúch mostíkovými a impulznými metódami.

10. Optické prenosové médium, typy optických médií používaných v prístupových a transportných telekomunikačných sieťach.

11. Analýza šírenia optického žiarenia, rozbor prenosových vlastností optických médií, nepriaznivé vplyvy na optické prenosové médiá z hľadiska prenosovej kapacity a dosahu prenosu – tlmenie, disperzia.

12. Káble s optickými vláknami, konštrukčné a prenosové vlastnosti, technológia budovania optických trás v konvergovaných telekomunikačných sieťach.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
zimný
5k
PP
S
2
2
Odporúčaná literatúra: 
  • Čuchran, J., Róka, R.: Telekomunikačné prenosové vedenia, Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2011
  • Čuchran, J.: Telekomunikačné vedenia - príručka k cvičeniam, ES STU, Bratislava, 2002
  • Schubert, W.: Nachrichtenkabel und Uebertragungssysteme, Siemens AG Muenchen, 1986
  • Geckeller, S.: Lichtwellenleiter fuer die optische Nachrichtenuerbertragung, Springer Verlag, Heidelberg, 1990
  • Lueke, H.D.: Signaluebertragung, Springer Verlag, Heidelberg, 1992