Domov >> Zoznam predmetov >> Metódy klasifikácie v spracovaní signálov

Metódy klasifikácie v spracovaní signálov

( MKSS, 35479_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je predostrieť poslucháčom v primeranej forme problematiku klasifikácie a rozhodovania so zameraním na typické úlohy spracovania signálov. Po absolvovaní predmetu by úspešní poslucháči mali poznať teoretické základy testovania hypotéz, klasické problémy klasifikácie a rozhodovania, základné postupy riešenia bežných problémov klasifikácie a oboznámiť sa so súčasnými algoritmami klasifikácie a rozhodovania pre charakteristické typy úloh. Dôraz bude kladený najmä na teoretické pozadie daných postupov, ako aj ich realizáciu pre reálne úlohy.

Stručná osnova: testovanie hypotéz, klasifikácia, a Bayesov klasifikátor; odhad parametrov rozhodovacej funkcie- ML a MAP kritéria; metódy redukujúce dimenziu: LDA, HLDA, PCA; Gaussov zmesový model a EM algoritmusô problémy reálnych klasifikátorov- pretrénovanie; neurónové siete: MLP, RBF; stochastická optimalizácia: genetické algoritmy, evolučné stratégie a simulované žíhanie; k- najbližší sused, rozhodovacie stromy

Kľúčové slová: klasifikácia, Bayesov klasifikátor, ML a MAP, LDA, HLDA, PCA, MLP, RBF, genetické algoritmy, evolučné stratégie, simulované žíhanie, k- najbližší sused, rozhodovacie stromy, GMM a EM algoritmus

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • LAMOŠ, F. -- POTOCKÝ, R. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Štatistické analýzy. Bratislava: Alfa, 1989. 344 s. [podrobnosti]
  • POLEC, J. -- ORAVEC, M. -- MARCHEVSKÝ, S. Neurónové siete pre číslicové spracovanie signálov. Bratislava: FABER, 1998. 196 s. ISBN 80-967503-9-9. [podrobnosti]
  • MITCHELL, T. M. Machine learning. New York: McGraw-Hill, 1997. 572 s. ISBN 0-07-115467-1. [podrobnosti]
  • R. O. Duda, P. E. Hart, Pattern Classification and Scene Analysis, John Wiley, New York, 1973.. [podrobnosti]
  • KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. -- TIŇO, P. Evolučné algoritmy. Bratislava: STU v Bratislave, 2000. 215 s. ISBN 80-227-1377-5. [podrobnosti]
  • VASEGHI, S. V. Advanced Signal Processing and Digital Noise Reduction. Chichester: J.Wiley and Sons Ltd and B.G.Teubner, 1996. 397 s. ISBN 0-471-95875-1. [podrobnosti]