Domov >> Zoznam predmetov >> Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách - Plán prednášok

Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách - Plán prednášok

1. Náhodné premenné a náhodné procesy: náhodné premenné, najčastejšie diskrétne rozdelenia, najčastejšie spojité rozdelenia, náhodné procesy, najčastejšie náhodné procesy, časté náhodné procesy a ich charakteristiky.
Diskrétny Markovov reťazec: prechodová odpoveď, Chapmanova-Kolmogorovova rovnica, proces vzniku a zániku. (dotácia 3/2)
2. Spojitý Markovov reťazec: proces vzniku a zániku. Základe systémy hromadnej obsluhy: M/M/1/: 1 server, nekonečný rad, M/M/1/ so spomaľujúcimi sa príchodmi, M/M//: nekonečný počet serverov, nekonečný rad, M/M/m/: m serverov, nekonečný rad, M/M/1/K: konečný rad , M/M/m/m: m servermi obmedzený počet požiadaviek v systéme, (dotácia 3/2)
3. Základné systémy hromadnej obsluhy: M/M/1//M: konečná populácia požiadaviek, jeden server, M/M///M: konečná populácia požiadaviek, nekonečný počet serverov, M/M/m/K/M: konečná populácia požiadaviek, m serverov, konečný rad. (dotácia 3/3)
4. Špeciálne systémy hromadnej obsluhy:: SHO s osobitnou štruktúrou kanálov, SHO S ohraničeným čakaním, SHO so skupinovými vstupmi, SHO s prioritami . (dotácia 3/2)
5. Zložené systémy hromadnej oibsluhy: viacfázové systémy hromadnej obsluhy - sériové systémy, dvojfázový otvorený systém M/M/1/ - M/M/1/- sériový, dvojfázový systém s blokovaním 1. systému M/M/1/ - M/M/1/1- sériový. (dotácia 3/2)
6. Otvorené Jacksonove obslužné siete, uzavreté Jacksonove obslužné siete (dotácia 3/2)
7. Niektoré nepoissonovské systémy hromadnej obsluhy: M/G/1/ - systém s poissonovským vstupom a ľubovoľne rozdeleným časom obsluhy, G/M/1/ - systém s nepoissonovským vstupom a exponenciálne rozdeleným časom obsluhy, M/Er/1/ - systém s poissonovským vstupom a erlangovsky rozdeleným časom obsluhy r-tého rádu, Er/M/1/ - systém s erlangovským vstupom r-tého rádu a exponenciálnym časom obsluhy. (dotácia 3/2)
8. Markovovské modely vzniku chýb v diskrétnych kanáloch systémov prenosu dát: proces generovania medzizhlukových intervalov (gap), generatívne modely, Gilbertov model a jeho modifikácie, Fritchmanov model s konečným počtom stavov, zovšeobecnený Gilbertov model bitovej chybovosti, zovšeobecnený model blokovej chybovosti. (dotácia 3/2)
9. Odhad priepustnosti pri použití ARQ - schém pomocou markovovských modelov bitovej chybovosti, relatívna priepustnosť, GBN metóda, SW metóda, SASTRYho modifikácia SW metódy, metóda GBN-SASTRY, aplikácie modelov v kombinovaných ARQ schémach. (dotácia 3/2)
10. Elementárne modely zásob, spoľahlivosť prvkov a zariadení. (dotácia 3/2)
11. Modely v číslicovom spracovaní signálov: jednorozmerné modely, autoregresívny model, AR(1) model, MA model, ARMA model, korelačné modely obrazu, 2D separovateľný korelačný model AR(1), zovšeobecnený izotropický model, zovšeobecnený korelačný model, aplikácia v transformačnom kódovaní, porovnávacie charakteristiky, rozptyl transformačných koeficientov -1D prípad, 2D prípad. (dotácia 3/2)
12. Generátory náhodných čísel. (dotácia 3/2)