Domov >> Zoznam predmetov >> Prenosové systémy a siete

Prenosové systémy a siete

B-PSS

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s poznatkami rôznych prenosových systémov využívaných v telekomunikačných transportných sieťach z hľadiska sieťových prvkov a topológií, zabezpečenia synchronizácie, stratégií ochrany a obnovy prevádzky. Zameriava sa na nové technológie a hierarchie v transportných sieťach - NG-SDH, CE, SyncE a OTH - so zameraním na konvergované siete NGN.

Kľúčové slová:

digitálny prenosový systém SDH, synchronizácia a časovanie SDH, stratégie obnovy prevádzky, technológie NG-SDH, Carrier Ethernet, synchrónny Ethernet, optický prenosový systém OTH a siete OTN

Stručná osnova:

1. Základné usporiadanie komunikačného systému. Porovnanie analógových a digitálnych metód prenosu informácií, prenosové systémy FDM a TDM – blokové diagramy (význam jednotlivých blokov). Vzorkovanie v čase, vzorkovanie 1. druhu, vzorkovanie 2. druhu.

2. Kvantizácia v hodnote. Kvantizácia - lineárna, nelineárna; kvantizačné skreslenie, výpočet kvantizačného skreslenia; kompresné charakteristiky, výhoda kompresie; kódovanie používané v digitálnych prenosových systémoch.

3. Digitálne modulácie. Modulácie PCM, DPCM, adresne kódová modulácia. Zhrnutie metód digitálnych modulácií používaných v digitálnych prenosových systémoch.

4. Koncové zariadenia v digitálnych prenosových systémoch. Kodéry - po kvantizačných stupňoch, kodéry po bitoch, kodéry po kódových skupinách. Dekodéry - Shannonov dekodér, Shannon-Rackov dekodér, lineárny váhovací dekodér. Nelineárne kodéry PCM.

5. Technológia SDH a siete SDH. Evolúcia prenosových systémov, ich vzájomné porovnanie.  Hierarchický proces, multiplexné princípy a konštrukčné bloky, rámce signálov. Transportná vrstva siete SDH - cesta, linka, sekcia. Sieťové prvky SDH, sieťové topológie SDH.

6. Synchronizácia a časovanie, základné metódy synchronizácie, distribúcia časovacieho signálu.

7. Synchronizácia a časovanie, synchrónna časovacia hierarchia SDH. Synchronizácia sieťových elementov v sieti SDH. Synchronizácia v sieti Ethernet. Synchronizácia v sieti OTN.

8. Stratégie obnovy prevádzky, topologická diverzita, typy ochrán prevádzky v sieti SDH.

9. Stratégie obnovy prevádzky, ochrana prevádzky v sieti Ethernet.

10. Nové technológie v transportných sieťach. Technológie Next-Generation SDH, Carrier Ethernet a synchrónny Ethernet. Princípy, vlastnosti a aplikácie.

11. Technológia OTH a siete OTN. Fyzikálne prostredie, princípy a vlastnosti, hierarchický proces, multiplexné princípy a konštrukčné bloky, rámce.

12. Nové technológie v transportných sieťach. Technológie 40G/100G pre optické siete, princípy, vlastnosti a aplikácie.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
3. Bc.
letný
5k
PP
S
2
2
Odporúčaná literatúra: 
  • ČUCHRAN, J. -- RÓKA, R. Digitálne prenosové systémy a siete. Bratislava: STU v Bratislave FEI, 2007. 166 s. ISBN 978-80-227-2634-4. [podrobnosti]
  • ČUCHRAN, J. -- RÓKA, R. Telekomunikačné prenosové vedenia. Bratislava: STU v Bratislave, 2011. 261 s. ISBN 978-80-227-3482-0. [podrobnosti]
  • Gowar, J.: Optical Communication System, Prentice Hall, London, 1984.
  • Kersten, R.Th.: Einfuergrung in die Optische Nachrichtentechnik, Springer Verlag, Heidelberg, 1991.
  • Barabas, U.: Optische Signaluebertragung, R.Oldenbourg Verlag, München, 1993.
  • Sato, K-I.: Advances in Transport Network Technologies – Photonic Networks, ATM and SDH, Artech House Publishers, Norwood, 1996.
  • Kartalopoulos, S.: Understanding SONET/SDH and ATM, IEEE Press, Piscataway, 1999.
  • Smith, D.: Digital Transmission Systems – 3rd edition, Kluwer Academic Publishers, Norwell, 2004.
  • Held, G.: Carrier Ethernet  - Providing the Need for Speed, CRC Press, Boca Raton, 2008.
  • Helvoort, H.: Next Generation Optical Transport – SDH/SONET/OTN, IEEE ComSoc & Wiley, New Jersey, 2009.