Domov >> Zoznam predmetov >> Programovanie

Programovanie

B-PRG

Anotácia predmetu: Predmet je zameraný na oblasť problematiky operačných systémov a ich prevádzkovanie v produkčnom prostredí serverov. Bližšie sa venuje OS Linux a jeho základnej štruktúre a funkčnosti. Prevádzkovanie OS a aplikácií je podporované automatizáciou vo forme tvorby skriptov.

Kľúčové slová: Linux, operačný systém, služby, skriptovanie, shell script

Sylabus predmetu:

1.    Úvod do operačných systémov, základné pojmy, architektúra a štruktúra operačných systémov.
2.    Architektúra OS Linux, základné funkcie jadra, modulov, user space. Proces zavádzania systému do pamäte.
3.    Procesy, vlákna, plánovač a správa pamäti.
4.    Súborové systémy, klasické ext2 a FAT, žurnálovacie ext3 a NTFS.
5.    Správa diskov a diskových polí RAID, konfigurácie, vlastnosti a využitie sieťových súborových systémov.
6.    Správa oprávnení, riadenie prístupu k zdrojom, diskové kvóty, chroot prostredie.
7.    Shell, spracovanie príkazov, parametrov a premenné prostredia, numerické výpočty.
8.    Základné princípy scriptovania v shell, nástroje grep, head, tail, awk ... 
9.    Rekurzívne volania, funkcie, regulárne výrazy a ich využitie.
10.    Sieťové služby – webserver, DHCP, DNS, NFS, SMB, firewall – iptables, základné princípy virtualizácie.
11.    Secure shell, architektúra X Window system, základné princípy tvorby web aplikácií.
12.    Monitorovanie systému, práca s log súbormi, systém syslog.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Bc.
letný
5k
PP
S
2
2
Odporúčaná literatúra: 

BRODSKÝ, J. -- SKOČOVSKÝ, L. Operační systém UNIX a jazyk C. Praha: SNTL, 1989. 367 s.

Nemeth E. a spol. -- UNIX® and Linux® system administration handbook. 4. ed. Michigan, USA: Edwards Brothers: 2010. 1279 s.

Minasi, M., York, D. -- Linux pro administrátory Windows. Praha, Computer Press, 2004. 504 s.

Sobell, M. G. -- A Practical Guide to Ubuntu Linux 4th ed. Prentice Hall, 2014. 1400 s.