Domov >> Zoznam predmetov >> Telekomunikačná technika - Plán prednášok

Telekomunikačná technika - Plán prednášok

1. Úvod. (dotácia 0/0)
     a. Vymedzenie pojmov relevantných pre telekomunikačnú techniku.
     b. Telekomunikačné signály a telekomunikačné kanály.
     c. Telefónny kanál, rozhlasový kanál, ďalekopisný kanál, kanály pre obrazovú telegrafiu, televízny kanál (videokanál), digitálne kanály.
     d. Telekomunikačné siete.

2. Hodnotenie prenosu. (dotácia 0/0)
     a. Špecifické jednotky používané v telekomunikačnej technike Np a dB, ich definície a vzájomné vzťahy.
     b. Pojem a definícia rôznych typov úrovní.
     c. Komplexné miery prenosu a prevádzkové parametre.

3. Prenosové cesty. (dotácia 0/0)
     a. Oznamovacie káble.
     b. Bezdrôtové spoje.
     c. Druhy prenášaného signálu a ich parametre.
     d. Druhy a charakteristiky metalických vedení, oznamovacie káble s medenými vodičmi, svetlovodné optické káble, štruktúra káblových sietí, podmorské káble.
     e. Nové trendy v budovaní sieťovej infraštruktúry.

4. Viacnásobné využitie prenosových ciest. (dotácia 0/0)
     a. Spôsoby viacnásobného využívania prenosových ciest.
     b. Synchrónny a asynchrónny prenos.
     c. Príklady multiplexných metód
     d. Pulzne-kódová modulácia

5. Prístupové a transportné siete (dotácia 0/0)
     a. Informačný reťazec, usporiadanie spojovacej cesty (definície prístupovej, transportnej a národnej siete)
     b. Sieť ISDN, ATM, MPLS, komunikácia po energetických sieťach PLC/BPL, rádiové siete,
     c. Štruktura a organizácia telekomunikačních siete

6. Bezdrôtové komunikačné systémy (dotácia 0/0)
     a. Rozdelenie bezdrôtových prenosových ciest podľa frekvencie elektromagnetického vlnenia, podľa šírky prenosového pásma
     b. Bunkový rádiový systém AMPS
     c. Analógové mobilné systémy
     d. Mobilné siete GSM a UMTS
     e. Bezdrôtové lokálne siete (WLAN) podľa 802.11... (WiFi, WiMAX, Bluetooth)
     f. Rádiový systém TETRA, charakteristika ďalších rádiových sietí
     g. Rádiové siete, DECT, GPRS, EDGE

7. Satelitné komunikačné systémy (dotácia 0/0)
     a. Satelitné systémy a ich rozdelenie
     b. Fixné satelitné služby, Vysielacie satelitné služby, Mobilné satelitné služby, Rádiodeterminačné a rádionavigačné služby, Medzidružicové satelitné služby
     c. Obežné dráhy -- orbity, inklinácia, elevácia a satelitná stopa, van Allenove pásy
     d. Satelitný signál a frekvenčné pásma
     e. Globálny lokalizačný systém (GPS)

8. Telekomunikačné služby a aplikácie (dotácia 0/0)
     a. Prehľad a kategorizácia telekomunikačných služieb a aplikácií
     b. Odporúčania, štandardy, normy a technické špecifikácie záväzné pre SR pri tvorbe nových služieb89/336/EEC.
     c. Gnozeologické, technologické a metodologické aspekty tvorby nových služieb a aplikácií pre siete NGN
     d. Analýza rizík vývoja nových služieb a aplikácií
     e. Telekomunikačné služby pevných sietí
     f. Telekomunikačné služby bezdrôtových a mobilných sietí
     g. Špecifiká návrhu nových služieb a aplikácií

9. Bezpečnosť sietí a služieb (dotácia 0/0)
     a. Informačná bezpečnosť
     b. Sieťová bezpečnosť, bezpečnosť služieb a aplikácií
     c. Bezpečnostná politika
     d. Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus a životné prostredie