Domov >> Zoznam predmetov >> Telekomunikačné právo

Telekomunikačné právo

( TLKP, 35425_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s komplexnou právnou úpravou telekomunikácií, a to v rovine verejnej správy, podnikateľských aktivít, nadnárodných a medzinárodných aspektov.

Stručná osnova: Komunitárna úprava v oblasti telekomunikácií - aproximácia a harmonizácia národného práva SR s európskym právom. Národná právna úprava -- zákon o telekomunikáciách, zákon o vysielaní a retransmisii a súvisice predpisy. Podnikanie v oblasti telekomunikácií. Ochrana verejných záujmov pri podnikaní v oblasti telekomunikácií.

Kľúčové slová: Verejné právo, Súkromné právo, Právo duševného vlastníctva, Právo elektronických komunikácií

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
1. Ing.
letný
6k
PVP
S
2
3
Odporúčaná literatúra: 
  • Gregušová, D. - Dulak, A. - Chlipala, M. - Susko, B.: Právo informačných a komunikačných technológií. STU Bratislava, 2005.
  • Dôvodová správa k návrhu zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
  • Kubíček, P. - Mamojka, M. - Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PrafUK Bratislava, 2007.

 

  • Autorský zákon zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Gregušová, D. – Dulak, A. – Chlipala, M. – Susko, B.: Právo informačných a komunikačných technológií. STU Bratislava, 2005.
  • Kubíček, P. – Mamojka, M. – Patakyová, M.: Obchodné právo. VO PrafUK, Bratislava 2007.
  • Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. C.H.Beck Praha 2006.
  • Patentový zákon zákon č. 435/2001 Z.z. o o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
  • Ústava Slovenskej republiky zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zákon o elektronických komunikáciách zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

Ďalšie zdroje: