Domov >> Zoznam predmetov >> Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov

Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov

( VACSO, 35487_3I )

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť poslucháčom základný prehľad o metódach číslicového spracovania obrazov so zameraním na operácie segmentácie obrazov používané v telekomunikáciách a mnohých iných aplikáciach. Okrem základných tried segmentačných algoritmov (prahových, klasifikačných a na základe detektorov diskontinuity), budú uvedené aj algoritmy priebežne publikované v renomovaných vedeckých časopisoch.

Stručná osnova: Motivácia segmentácie číslicových obrazov v technike, biológii a medicíne. Digitálna geometria obrazu a metodológia segmentácie obrazu. Vplyv šumu na segmentáciu a modely šumu. Porovnanie digitálnych fotocitlivých senzorov CCD a CMOS. Algoritmy segmentácie obrazu založené na prahovaní: histogramová metóda, využitie zhlukovej analýzy, entropický prístup, využitie atribútov obrazu, využitie priestorovej informácie, využitie lokálnych charakteristík obrazu. Metodológia detektorov diskontinuity, gradientové operátory. Seg¬mentácia založená na detektoroch hrán a jej nelokálne varianty. Segmentácia obrazov s využitím morfologických operácií. Segmentácia pomocou narastania oblastí a odvodené algoritmy. Vybrané kombinované metódy segmentácie: Watershed, Cannyho detektor a SUSAN operátor. Základy nelineárnej filtrácie obrazu pomocou geometricky riadenej difúzie, jej využitie pri segmentácii tomografických obrazov.

Kľúčové slová: Číslicové spracovanie obrazov, modely šumu v obraze, segmentácia obrazu, evaluácia segmentácie, geometricky riadená difúzia.

Nominálny ročníkSemesterKredityTypTyp skúškyHodín prednášokHodín cvičení
2. Ing.
zimný
6k
PVP
S
3
2
Odporúčaná literatúra: 
  • L.Jaroslavskij, I.Bajla: Metódy a systémy číslicového spracovania obrazov, ALFA, 1989.
  • M.Sonka, V.Hlavac, R.Boyle: Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson Publishing, 1998 (2nd edition).
  • R.C.Gonzales, P.Wintz: Digital Image Processing. Addison-Wesley, 1987 (2nd edition).
  • S.E.Umbaum: Computer Imaging, Digital Image Analysis and Processing,, A CRC Press Book, 2005.
  • V.Hlaváč, M. Šonka: Počítačové videní, GRADA 1992.