Domov >> Zoznam predmetov >> Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov - Plán prednášok

Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov - Plán prednášok

 

1. Úvod do predmetu, motivácia segmentácie obrazov - príklady projektov z praxe (s odkazmi na webovu adresu). (dotácia 0/0)
2. Metodické východiská segmentácie obrazov a základné pojmy digitálnej geometrie. (dotácia 0/0)
3. Vplyv šumu na segmentáciu, modely šumu, šum v CCD senzoroch, potlačenie šumu v obraze, CCD versus CMOS. (dotácia 0/0)
4. Segmentácia obrazu prahovaním, klasifikácia metód a základné charakteristiky tried prahovacích operácií, využitie štatistických metód diskriminačnej analýzy a analýzy rozptylu. (dotácia 0/0)
5. Metodológia detektorov diskontinuity, gradientové operátory, detektory hrán, "SUSAN" operátor. (dotácia 0/0)
6. Segmentácia pomocou narastania oblastí a odvodené algoritmy. (dotácia 0/0)
7. Morfologické operácie na binárnych a viacúrovňových obrazoch, segmentácia obrazov s využitím morfologických operácií. (dotácia 0/0)
8. Vybrané kombinované metódy segmentácie (Cannyho detektor, Watershed a iné prístupy). (dotácia 0/0)
9. Základy nelineárnej filtrácie obrazu pomocou geometricky riadenej difúzie (GRD). (dotácia 0/0)
10. Vyhodnocovacie postupy segmentačných algoritmov. (dotácia 0/0)