Domov >> Aktuálne projekty

Aktuálne projekty

VEGA

Číslo projektu Zodpovedný riešiteľ a názov projektu
VEGA – 1/0961/11 Pokročilé algoritmy spracovania obrazov na efektívne vyhľadávanie a kódovanie ľudských tvárí. (2011-2013).
VEGA - 1/0602/11 Optimalizácia efektívnosti kódovania videa pre prenos a záznam. (2011-2013). J. Polec
VEGA - 1/0106/11 Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb. (2011-2013). R. Róka
VEGA - 1/0708/13 IMUROSA - Integration of Multimedia Signal Processing Methods into Multimodal Interface and Network Applications (Integrácia metód spracovania MUltimediálnych signálov do multimodálneho ROzhrania a Sieťových Aplikácií). (2013-2015). G. Rozinaj

 

KEGA

Číslo projektu Zodpovedný riešiteľ a názov projektu
KEGA - 047STU-4/2013 MINCA - "Multimedia Information and Communication Technolologies" Study Programme in English (Študijný program "Multimediálne informačné a komunikačné technológie" v anglickom jazyku). (FEI No: 1721/116725), (2013-2015). G. Rozinaj (principal coordinator)
KEGA - 039STU-4/2013 Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média. (2013 - 2015). R. Róka

 

Aplikovaný výskum

Číslo projektu Zodpovedný riešiteľ a názov projektu
APVV - 0258-12 MUFLON - Advanced Multimedia Services in the Environment of ICT Future Networks (Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)). (2013-2016). G. Rozinaj

 

Iné projekty

Číslo projektu Zodpovedný riešiteľ a názov projektu
OPVaV - 2008/4.1/02-SORO Projekt Operačného programu Výskum a Vývoj - Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II. Typ a číslo projektu: ITMS 26240120029.(1.2.2010 - 31.12.2013), I.Baroňák
FP7-ICT-2011-7- 287848 FP7 HBB-Next - Next-Generation Hybrid Broadcast Broadband, Small or medium-scale focused research project (STREP) proposal ICT Call 7. (2011-2014). G. Rozinaj (FEI STU coordinator)
ITMS 26240220084 Univerzitný vedecký park STU Bratislava (časť ÚT). (4/2013 – 6/2015). I. Baroňák
CZ/11/LLP-LdV/TOI/134011 IMProVET – Innovative Methodology for Promising VET Areas, LIFELONG LEARNING PROGRAMME LEONARDO DA VINCI MULTILATERAL PROJECTS - TRANSFER OF INNOVATION 2011, GRANT AGREEMENT. (2011-2014). G. Rozinaj (local coordinator)

 

Program na podporu mladých výskumníkov

Číslo projektu Zodpovedný riešiteľ a názov projektu
  Modelovanie prevádzky a prevádzkových parametrov v IPTV sieťach (15.2.2013 - 31.12.2013), Stanislav Klučik
  Rozpoznávanie 3D Tváre, (15.2.2013 - 31.12.2013), Marek Vančo
  Optimalizácia LTS pravidiel fonetického prepisu textu (OPTLTS), (15.2.2013 - 31.12.2013), Matúš Vasek
  Nové algoritmy na rozpoznávanie gest (NARGES), (15.2.2013 - 31.12.2013), Ivan Minárik